Poskytované služby zahrňujú nasledovné činnosti:

                                                                                                                    

                                                                                                  

Spracovanie jednoduchého účtovníctva

- vedenie peňažného denníka a pokladničnej knihy

- vedenie evidencie pohľadávok, záväzkov, majetku a vedenie ostatných účtovných evidencií

- spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie

- spracovanie ročnej účtovnej závierky a vypracovanie daňového priznania  k Dani z príjmov FO 

 

Spracovanie podvojného účtovníctva

- vedenie hlavnej knihy, účtovného denníka, pokladničnej knihy

- vedenie analytickej evidencie, pohľadávok, záväzkov a majetku

- evidencia DPH a vypracovanie daňového priznania k DPH

- spracovanie ročnej účtovnej závierky a vypracovanie daňového priznania k Dani z príjmov PO

 

 

Mzdová a personálna evidencia                                                               

- prihlášky a odhlášky zamestnancov do poisťovní

- mzdové a evidenčné listy

- spracovanie miezd,

- mesačné a štvrťročné  výkazy do poisťovní a DÚ

- ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti

- potvrdenia o príjmoch